תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט 2009

 

 

תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט12009-
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים ,5 ,8 ,19 23 ו25–א לחוק הקרינה הבלתי מייננת,
התשס"ו2006- (להלן – החוק) בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 23 לחוק וסעיף 39ב לחוק
יסודות התקציב, התשמ"ה,1985- בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות לפי סעיף (25ג)
לחוק, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
סימן א:' הגדרות
.1   בתקנות אלה – הגדרות
"היתר סוג" – היתר הקמה והיתר הפעלה כאחד לגבי סוג מסוים של מקורות קרינה, כמפורט
בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה;
"מבקש" – מגיש בקשה למתן היתר;
"מיתקן של חובבי רדיו" – תחנה לקיום קשר אלחוטי המופעלת על ידי בעל תעודת חובב
רדיו, על פי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות,) התשמ"ז.1987-
סימן ב:' תקופת תוקף היתרים ושיעורי אגרות
.2   (א) תוקפו של היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג, כמפורט בטור ב' בטבלה

שבתוספת הראשונה, לפי סוגי מקורות קרינה כמפורט בטור א' בה, יהיה, בכפוף לסעיף 5

תוקף היתר הקמה

או הפעלה

לחוק, לתקופה הנקובה לצדם בטור ג.'
(ב) עריכת שינוי במקור הקרינה, למעט שינוי שאינו מהותי, מחייבת קבלת היתר
הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג חדש, לפי העניין; בתקנות אלה, "שינוי שאינו מהותי" –
שינוי שאינו כרוך בשינוי מיקומו של מקור קרינה בתדרי רדיו, ושבעקבות ביצועו רמת
הקרינה ממקור הקרינה שלגביו מבוקש השינוי לא תעלה על 10% מרמות החשיפה המרביות
המותרות לקרינה, כאמור בתוספת השניה.
 

. 580 'עמ ,ט"התשס ,6760 ת"בק ט"ת 381 'עמ ) 19.1.2009( ט"התשס ,6744 ת"ק  .1

תיקונים: ק"ת ,6858 התש"ע , 14.1.2010 עמ' ;638
; 2 'מס] ע"[התש 1553 'עמ , 18.8.2010 ע"התש ,6921 ת"ק
;1185 'עמ , 20.7.2011 א"התשע ,7017 ת"ק
;1469 'עמ , 12.7.2012 ב"התשע ,7142 ת"ק
;1541 'עמ , 22.7.2013 ג"התשע ,7270 ת"ק
;1504 'עמ , 17.7.2014 ד"התשע ,7396 ת"ק
;1822 'עמ , 16.8.2015 ה"התשע ,7543 ת"ק
.247 'עמ , 7.12.2016 ז"התשע ,7738 ת"ק

 

 

2א.  (א) היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג, ניתן להעברה, ובלבד שניתן לכך

אישור מראש ובכתב מאת הממונה.

העברת היתר

(תיקון התשע"ז)

(ב) הממונה רשאי להתנות את מתן האישור בקבלת מידע ומסמכים הדרושים
לצורך החלטה בבקשה, וכן רשאי הוא לקבוע תנאים באישור ככל הדרוש כדי להבטיח עמידה
בתנאי ההיתר.
.3    (א) בעד בקשה להיתר כאמור בתקנה 2 ישלם המבקש, בעת הגשתה, אגרה כמצוין

בטור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה, לפי העניין.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א,) לא תידרש אגרה נוספת בעד בקשה להארכת

אגרות בקשה

[תיקונים: התש"ע,

התש"ע (מס' ,)2

התשע"א, התשע"ב,

תוקפו של היתר הקמה, או למתן רשות לערוך שינוי שאינו מהותי במקור הקרינה בתקופת התשע"ג, התשע"ד,
תוקף היתר ההקמה או היתר ההפעלה. התשע"ה]
(ג) בעד בקשת רשות לערוך שינויים מהותיים במקור הקרינה –
(1) בתקופת תוקף היתר ההקמה, ישלם המבקש אגרה של 50% מן האגרה
האמורה בתקנת משנה (א;)
(2) בתקופת תוקף היתר ההפעלה, ישלם המבקש אגרה של 20% מן האגרה
האמורה בתקנת משנה (א.)
(ד)  בוטל היתר הפעלה, לבקשת בעל ההיתר, יוחזר החלק היחסי של האגרה
ששולמה בעד היתר ההפעלה, בניכוי חלק התשלום בעבור חמש השנים הראשונות.
(ה)  בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום
של 5,954 שקלים חדשים.
.4    (א) סכומי האגרה הנקובים בתקנה (3ה) ובטור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה יהיו הצמדה למדד
צמודים למדד וישתנו ב1– ביולי של כל שנה (להלן – יום השינוי,) לפי שיעור השינוי של
המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א,) יעוגל לשקל החדש השלם
הקרוב.
(ג) המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח
תקנה (3ה) ואת נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב.)
(ד) בתקנה זו –
"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי
הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש יולי .2007

 

 

סימן ג:' מדידות קרינה
.5 (א) בעל היתר הפעלה יערוך מדידות של הקרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של

מקור הקרינה נושא ההיתר, למעט מיתקן של חובבי רדיו.

חובת עריכת מדידות שנתיות
(ב) מדידות כאמור בתקנת משנה (א,) ייערכו בתום כל שנת הפעלה על פי היתר
וכן במועד אחר שיורה ממונה, באמצעות בעל היתר למתן שירות ועל פי הנחיות בכתב שנתן
לו ממונה.
(ג) בעל היתר סוג יערוך מדידות כאמור בתקנות משנה (א) ו(–ב,) בעשרה אחוזים
(10%) מכלל מקורות הקרינה שהוא מפעיל על פי ההיתר או בפחות מכך, אם התיר זאת
ממונה, ובלבד שלא ייכללו בבדיקה מקורות קרינה שנבדקו בשנה הקודמת; ואולם רשאי
ממונה להורות כי ייערכו מדידות לגבי מקורות קרינה מסוימים.
.6    (א)  בעל היתר הפעלה ידווח לממונה, באמצעות קובץ ממוחשב, על תוצאות חובת דיווח
מדידות שנערכו כאמור בתקנה ,5 בתוך 14 ימים ממועד ביצוען.
(ב) דוח כאמור בתקנת משנה (א) ייערך לפי הנחיות ממונה ויכלול, בין השאר,
תיאור ופירוט הנתונים הטכניים של מקור הקרינה נושא המדידות, מידע בדבר מועד
המדידות, אופן ביצוען ותוצאותיהן, וכן פרטים על בעל ההיתר למתן שירות שערך אותן.
(ג) בעל היתר למתן שירות ידווח לממונה, באמצעות קובץ ממוחשב ובהתאם
להנחיותיו, ועל פי המפורט בתקנת משנה (ב,) על כל מדידה שערך ושנמדדו בה רמות
קרינה העולות על רמות החשיפה המרביות המותרות לפי תקנות אלה, וזאת מיד לאחר מועד
ביצועה.
סימן ד:' תנאים למתן היתר שירות
.7   לא ייתן ממונה היתר למתן שירות, אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו כי מתקיימים

במבקש כל אלה:

תנאים למתן היתר

שירות

(1) הוא הגיש בקשה למתן היתר שירות בחתימתו, לפי הטופס שבתוספת
השנייה, בצירוף התעודות והמסמכים הדרושים לאימות הפרטים שבטופס;
(2) הוא בעל הכשרה מקצועית מתאימה, כמפורט בתקנה ;8
(3)  הוא עבר בהצלחה, בציון שאינו נמוך מ70– (מתוך 100) בחינות מקצועיות,
כמפורט בתקנה ;9
(4) ברשותו ציוד ואמצעים מתאימים למתן השירות, כמפורט בתקנה .10
לא ייתן ממונה היתר למתן שירות אלא אם כן נתקיים במבקש אחד מאלה: .8 הכשרה מקצועית

 

 

(1) הוא בעל תואר ראשון בתחום המדעים B.Sc ממוסד מוכר, כמשמעותו
בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח,1958- או ממוסד אחר אשר הוועדה
להערכת תארים במשרד החינוך אישרה בי הוא שקול לתואר כאמור המקובל
במוסדות מוכרים בארץ, או מהנדס אלקטרוניקה או חשמל, הרשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים כאמור בסעיף 9 לחוק המהנדסים והאדריכלים,
התשי"ח1958- או הנדסאי אלקטרוניקה או חשמל, הרשום בפנקס ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים כאמור בסעיף (2ג) לחוק האמור;
(2) ערב תחילתו של החוק הוא היה בעל היתר תקף למתן שירותים לבדיקות
קרינה בלתי מייננת או הפעלתם, לפי תקנות הרוקחים, ובלבד שסיים בהצלחה
קורסים בנושאים רלוונטיים למתן השירות, להנחת דעתו של ממונה.
.9  (א)  ממונה יערוך, אחת לשנה לפחות, בחינות מקצועיות למבקשי היתר למתן בחינות מקצועיות
שירות, באופן, במועדים ועל פי תכנית שיפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
(ב) תכנית הבחינות המקצועיות תאפשר לממונה לעמוד על רמת הידע ומידת
ההבנה של מבקש היתר למתן שירות בנושאים אלה: הכרת קרינה לסוגיה ואופן היווצרותה;
חישוב שדות קרינה ומעבר קרינה בחומר; השפעות ביולוגיות של החשיפה לקרינה; שיטות
גילוי, מדידה ומיסוך; מדיניות המשרד להגנת הסביבה בדבר חשיפת הציבור לקרינה, הכרת
החיקוקים, הנהלים וההנחיות המקצועיות שקבע המשרד להגנת הסביבה.
(ג)  הבחינות המקצועיות ייערכו בפני צוות בוחנים, בשני שלבים:
(1)     שלב א' – בחינה תאורטית בכתב;
(2) שלב ב' – למי שעבר בהצלחה את הבחינה בשלב א' – בחינה בעל פה,
שתכלול גם בחינה מעשית.
(ד) בצוות הבוחנים כאמור בתקנת משנה (ג) יהיו שלושה חברים, ובהם ממונה, נציג
משרד הבריאות, ובעל היתר למתן שירות שהוא בעל ותק וניסיון של חמש שנים לפחות
בביצוע מדידות קרינה, שמינה ממונה.
.10   לא ייתן ממונה היתר למתן שירות, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי – ציוד ואמצעים
(א) ברשות מבקש ההיתר ציוד למדידת קרינה, המתאים לסוג השירות שבשלו
הוגשה הבקשה למתן היתר שירות:
(1) למדידת קרינה בתדרי רדיו – מד עוצמת קרינה רחב סרט וחיישנים
המותאמים לתחום התדר הנמדד ועומדים בדרישות תקן ישראלי 5021 המופקד
לעיון הציבור במשרדי ממונה;
(2) למדידת קרינה ממיתקני חשמל –
(1) מד עוצמת שדה מגנטי וחיישן מותאם כמפורט בתקן std IEEE

644-1994 המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה;

 

 

(2) מד עוצמת שדה חשמלי וחיישן מותאם כמפורט בתקן std IEEE

644-1994 המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה.

(ב) הציוד האמור בתקנת משנה (א) בויל לפי הוראות היצרן, במעבדה המבצעת

כיול לפי התקן הבין–לאומי 17025 ,ISO המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה.

.11  (א) בעל היתר למתן שירות יגיש לממונה דיווח חתום בידי רואה חשבון, בטופס חובת דיווח
שיורה עליו ממונה, ובו יפורטו פרטי לקוחות שבעבורם ערך בעל ההיתר מדידות קרינה,
והתמורה ששילם כל אחד מהם עולה על 20 אחוזים מסך הכנסותיו השנתי של אותו בעל
היתר; דיווח כאמור יוגש עד יום 1 במאי, בכל שנה, לגבי השנה שקדמה להגשתו.
(ב) היו כמה בעלי היתר למתן שירות פועלים או מועסקים במסגרת עסק אחד,
יתייחס הדיווח האמור בתקנת משנה (א,) למחזור הכנסותיו הכולל של העסק האמור.
סימן ה:' הוראות שונות
.12  (א) ממונה יפרסם את המידע שברשותו, כמפורט בסעיף 19 לחוק, באתר האינטרנט יידוע הציבור
של המשרד להגנת הסביבה, ויעדכן אותו פעם בחודש לפחות.
(ב) במועד העדכון כאמור בתקנת משנה (א,) יעביר ממונה למרכז השלטון המקומי,
קובץ ממוחשב ובו המידע המפורט בסעיף ,)1(19 )2( ו)6(– לחוק.
(ג) ממונה יערוך, אחת לשנה, דין וחשבון בעניין פעולות הפיקוח על קרינה בלתי
מייננת שבוצעו מטעמו באותה שנה, ויגיש אותו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,
עד יום 1 במאי בכל שנה, לגבי השנה שקדמה להגשתו.
.13   (א) העושה אחד מאלה דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)1 עונשין
לחוק העונשין, התשל"ז:1977-
(1) אינו עורך מדידות של קרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של מקור הקרינה
נושא ההיתר, בניגוד להוראות תקנה ;5
(2) אינו מדווח לממונה על תוצאות מדידות שנערכו כאמור בתקנה ,5 בניגוד
להוראות תקנה ;6
(3) אינו מדווח לממונה בהתאם להוראות תקנה .11
(ב) הייתה  העבירה עבירה נמשכת, יטיל בית המשפט קנס נוסף, בשיעור של חמישה
אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת
הזמן שנקבעה בהתראה בכתב מאת ממונה ושתחילתה עם מסירתה.
(ג) עבירה לפי תקנה זו היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. .14 תחילה

 

תוספת ראשונה

4–ו 3 ,2 ,1 תקנות

[תיקונים: התש"ע,

התש"ע (מס' ,)2

התשע"א, התשע"ד,

התשע"ה, התשע"ז]

 

טור ד'

סכום האגרה בשקלים חדשים

טור ג' תוקף היתר טור ב' סוג ההיתר טור א' סוגי מקורות קרינה
594 שלושה חודשים היתר הקמה קרינה על–סגולה UV
594 שנה היתר הפעלה
594 וכן – 238 בעד כל מקור קרינה חמש שנים היתר סוג למקור קרינה בעל צפיפות הספק

משוקלל שאינו עולה על

3X10-6W/cm2

594 שלושה חודשים היתר הקמה קרינת לייזר
594 שנה היתר הפעלה
594 וכן – 238 בעד כל מקור קרינה חמש שנים היתר סוג למקור קרינה

Cl(ss 3 מסוג

594 שלושה חודשים היתר הקמה קרינה תת–אדומה IR
594 שנה היתר הפעלה
594 וכן – 238 בעד כל מקור קרינה חמש שנים היתר סוג למקור קרינה בעל צפיפות הספק

משוקלל שאינו עולה על

100mW/cm2

595,291 חמש שנים היתר הקמה קרינה בתדרי רדיו , RF בתדר הנמוך מ10– מגה

הרץ

29,764 עשרים וחמש שנה היתר הפעלה
594 וכן – 238 בעד כל מקור קרינה חמש שנים היתר סוג למיתקנים בהספק שידור עד 14 וואט
1,500 בעד הספק

משדר עד 250 וואט, ועוד 1,500 בעד כל מדרגת הספק של עד 250 וואט נוספים

חמש שנים היתר הקמה קרינה בתדרי רדיו , RF בתדר מ10– מגה הרץ עד

400 מגה הרץ

750 בעד הספק

משדר עד 250 וואט, ועוד 750 בעד כל מדרגת הספק של עד 250 וואט נוספים

חמש שנים היתר הפעלה

 

 

טור ד'

סכום האגרה בשקלים חדשים

טור ג' תוקף היתר טור ב' סוג ההיתר טור א' סוגי מקורות קרינה
597 וכן – 239 בעד כל מקור קרינה חמש שנים היתר סוג למיתקנים בהספק שידור עד 14 וואט
1,191 שנה היתר הקמה קרינה בתדרי רדיו , RF בתדר מעל 400 מגה הרץ
3,573 חמש שנים היתר הפעלה
594 – וכן 1,191

בעד כל מקור קרינה

חמש שנים היתר סוג למיתקנים בהספק שידור עד 5 וואט
120 שנה היתר הקמה קרינה בתדרי רדיו , RF ממיתקן של חובבי רדיו
120 חמש שנים היתר הפעלה
 

 

296 בעד כל מגה וולט אמפר יכולת ייצור חשמל

 

 

חמש שנים

 

 

היתר הקמה

קרינה בתדר נמוך מאוד

– ELF

(1) ממיתקן לייצור חשמל, למעט ממיתקן המייצר חשמל בזרם ישר

כמפורט בפסקה (2)

148 בעד כל מגה וולט אמפר יכולת ייצור חשמל עשרים וחמש שנה היתר הפעלה
חמש שנים 591 וכן – 237 בעד כל מקור קרינה חמש שנים היתר סוג למיתקן לייצור חשמל בהספק של עד 1

מגה וולט אמפר

5,919 חמש שנים היתר הקמה (2)      ממיתקן   המייצר

חשמל בזרם ישר

17,754 עשרים וחמש שנה היתר הפעלה
1,184 – וכן 2,957

בעד כל מקור קרינה

חמש שנים היתר סוג למיתקן לייצור חשמל בהספק של עד 1

מגה וולט אמפר

595,291 חמש שנים היתר הקמה קרינה בתדר נמוך מאוד , ELF ממיתקן להולכת

חשמל לעניין זה, ייחשב כל אחד

מאלה מיתקן אחד:

קו מתח–על  מתחנת כוח לתחנת מיתוג, או קו מתח עליון מתחנת משנה או תחנת מיתוג לתחנת משנה

297,644 עשרים וחמש שנה היתר הפעלה
1,191 – וכן 2,974

בעד כל מקור קרינה

עשרים וחמש שנה היתר סוג למיתקן להולכת חשמל בעל תצורה קבועה בלתי ניתנת לשינוי

 

 

טור ד'

סכום האגרה בשקלים חדשים

טור ג' תוקף היתר טור ב' סוג ההיתר טור א' סוגי מקורות קרינה
5,954 חמש שנים היתר הקמה קרינה בתדר נמוך מאוד , ELF ממיתקן לחלוקה ולהספקה של חשמל

לעניין זה, ייחשב כל אחד

מאלה מיתקן אחד: קו מתח גבוה מתחנת

משנה לשנאי חלוקה או קו

מתח נמוך משנאי חלוקה לכניסה למונה לקוח

17,858 עשרים וחמש שנה היתר הפעלה
1,191 – וכן 2,974 עשרים וחמש שנה היתר סוג למיתקן לחלוקה
בעד כל מקור קרינה ולהספקה של חשמל בעל
תצורה קבועה בלתי ניתנת
לשינוי
5,954 חמש שנים היתר הקמה קרינה בתדר נמוך מאוד

,)ELF( ממיתקן השנאה, לרבות תחנת מיתוג

17,858 עשרים וחמש שנה היתר הפעלה
1,191 – וכן 2,974 עשרים וחמש שנה היתר סוג למיתקן השנאה
בעד כל מקור קרינה בעל תצורה קבועה בלתי
ניתנת לשינוי

 

תוספת שניה

(תקנות (2ב) ו))1(7–

טופס בקשה להיתר למתן שירות של מדידת קרינה בלתי מייננת

 

                    תאריך

 

 

לכב' אגף מניעת רעש וקרינה המשרד להגנת הסביבה

ירושלים

 

 

הנדון: בקשה לקבלת היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת

.1   לפי סעיף 3 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו,2006- מוגשת בזה בקשה להיתר למתן

שירות למדידת קרינה בלתי מייננת (להלן – השירות:)

 

א. פרטים אישיים של מבקש/ת ההיתר*

 

                                 ומשפחה פרטי שם *
                                              זהות 'מס *
                                 גוף או החברה שם *
                                                כתובת *
                                                 טלפון *
                                           נייד טלפון *
                                                  'פקס *
                                                 ל"דוא *

 

*  יש לצרף צילום תעודת זהות של מבקש/ת ההיתר וכן קורות חיים (מודפס,) תוך פירוט

הניסיון בתחום מדידות הקרינה, כגון: שימוש בנתח תדרים, מד עוצמת שדה וכד.'

 

ב.  סוג ההיתר המבוקש:

 

בתחום תדרי הרדיו RF בתחום התדרים מעל .400MHz [ ]
בתחום תדרי הרדיו RF בתחום התדרים מעל .10MHz [ ]
בכל תחום תדרי הרדיו . RF [ ]
בתחום תדרי רשת החשמל . ELF [ ]
בתחום קרינת הלייזר. [ ]
בתחום הקרינה התת–אדומה IR [ ]
בתחום הקרינה העל סגולה UV [ ]

 

ג.  פרטי השכלה:*

 

לימודי תעודה במוסד להשכלה גבוהה גבוהה  

 

על–תיכונית

 

 

פרטים

תואר שלישי תואר שני תואר ראשון
שם בית הספר/המוסד
מקום בית הספר/המוסד
המקצוע העיקרי/המגמה
מספר שנות הלימוד
תאריך סיום הלימודים
התואר או התעודה

 

* יש לצרף תעודה המעידה על השכלה מקצועית בתחום המדעים )).Sc( או תעודה של מהנדס אלקטרוניקה או חשמל, או הנדסאי אלקטרוניקה/חשמל ואישור בדבר שקילות

התואר של הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך, אם נדרש כאמור בתקנה .8

 

ד.  פרטי הכשרה (קורסים/השתלמויות) רלוונטית:*

 

מספר שעות הלימוד מועדים המקום המוסד המארגן שם הקורס/ההשתלמות

 

*   יש לצרף תעודות.

 

ה.  פרטי הציוד שישמש למתן השירות:*

 

תאריך הכיול תחום התדרים חיישן מודל שם היצרן

 

*  יש לצרף תעודות כיול, בשפה העברית או האנגלית בלבד.

 

ו.    הצהרת מבקש/ת ההיתר:

אני מצהיר/ה בזאת בי כל הפרטים שמסרתי לעיל מלאים, נכונים ומדויקים. ידוע לי שבמסגרת הליך מתן ההיתר יהיה צורך בבדיקת מידע פלילי על אודותי, ואני נותן/נת לכך את הסכמתי מראש, ומצהיר/ה, כי ככל הידוע לי, אין על אודותי רישום

כלשהו במרשם הפלילי שמנהלת משטרת ישראל על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת

השבים, התשמ"א,1981- וכי לא קיימים הליכים פליליים כלשהם התלויים ועומדים

נגדי בבית המשפט.

שם פרטי ומשפחה                 ת"ז                 חתימה                          את הטפסים המלאים, לרבות התעודות הנדרשות סרוקות בפורמט ,JPG יש לשלוח

לממונה, בדואר אלקטרוני.

 

כ"ח בכסלו התשס"ט 25( בדצמבר )2008

גדעון עזרא השר להגנת הסביבה

להזמנת השירות השאירו פרטים:

×
דילוג לתוכן