התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992*

          בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 5, 7 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 (להלן – החוק), אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

 1. בתקנות אלה –

          "(A)dB", "בנין", "סקלה A", "מפלס רעש", "מצב מדידה" – כהגדרתם בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן-1990 (להלן – תקנות רעש בלתי סביר);

          "אזור מגורים" – אזור שנקבע אזור מגורים בתכנית בנין העיר, בהתאם לדיני התכנון והבניה, וכן אזור המשמש כאזור מגורים למעשה;

          "ימי מנוחה" – הימים שנקבעו כימי מנוחה בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948;

          "נכס" – יחידה או חלק בבנין, כגון: דירת מגורים, עסק;

          "רכב" ו"רכב מנועי" – כמשמעותם בפקודת התעבורה.

רעש מרכב, צופר ומשתיק קול

 1. (א)  לא יגרום אדם לרעש חזק מרכב מנועי אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה של הרכב.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  לא יפעיל אדם ברכב צופר, פעמון, אות או אמצעי אזהרה הגורמים רעש כיוצא בזה, אלא אם כן –

(1)   הדבר דרוש לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת;

(2)   הפעלת הצופר, הפעמון או אמצעי האזהרה האמורים אינה נמשכת וחוזרת יותר מן הדרוש לפי הנסיבות.

תק' תשע"א-2011

          (ג)   הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, המפעיל סירנה, ובלבד שהדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ובשעת מילוי התפקיד.

תק' תשע"א-2011

          (ד)  לא ינהג אדם ברכב מנועי או בסירת מנוע זולת אם הותקן במפלט הרכב או הסירה משתיק קול או מיתקן אחר, המונע ביעילות רעש הבוקע מן המפלט.

רעש באמצעות מכשירי קול

 1. (א)  לא ישיר אדם, לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה ולא יקים רעש באמצעות פטיפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול כיוצא באלה בין השעות 14.00 ל-16.00 ובין השעות 23.00 ל-7.00 למחרת, באזור מגורים באחד מהמקומות האלה:

(1)   תחת כיפת השמים;

(2)   במקום שאינו תחת כיפת השמים, אולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ, או שדלתותיו, חלונותיו או פתחיו האחרים אינם סגורים כולם;

(3)   בבנין שיש בו יחידות מגורים (להלן – בנין מגורים).

          (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה באחד המועדים האלה:

(1)   לילי יום העצמאות;

(2)   ליל פורים;

(3)   ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה – עד חצות;

תק' תשס"ב-2001

(4)   ליל יום ירושלים;

תק' תשע"ו-2016

(5)   ליל ל"ג בעומר;

תק' תשע"ו-2016

(6)   ליל המימונה;

תק' (מס' 2)  תשע"ז-2017

(7)   ערב ראש השנה האזרחית.

תיקונים, שיפוצים ובנייה תק' תשע"א-2011

 1. לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר לבצע עבודות תיקון, שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים, ולא יתקין בו מיתקנים, בין השעות 20:00 ל-7:00 למחרת בימי חול, ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל-7:00 למחרת יום המנוחה.

מכונות תק' תשע"א-2011

 1. לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט-1979, לצרכי חפירה, בניה, הריסה או כיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 19.00 ל-07.00 למחרת ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל-7:00 למחרת יום המנוחה, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לבטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור.

פריקה, טעינה וטלטול של מכלים וסחורות תק' תשע"א-2011

 1. לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר, באזור מגורים, בין השעות 22.00 ל-6.00 למחרת ובימי מנוחה, לבצע פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באופן הגורם או העלול לגרום לרעש.

הודעות ופרסומת

 1. לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל באזור מגורים מגביר קול או מכשיר כיוצא בו כדי להפנות את תשומת הלב למכירת טובין או קנייתם, לאספקת שירותים, להופעה, להצגה, למתן הודעה או לפרסומת אחרת.

חבטת שטיחים

 1. לא יחבוט אדם שטיח, מזרן או חפצים כיוצא באלה, בין השעות 14.00 ל-16.00 ובין השעות 19.00 ל-07.00 למחרת.

נפצים חזיזים וזיקוקין דינור תק' תשע"א-2011 תק' תשע"ז-2016

8א.     (א)  לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל באזור מגורים זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש, חזיזים, נפצים וכיוצא באלה.

          (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הפעלת זיקוקין דינור הנשמעת באזור מגורים באחד מאלה:

תק' תשע"ז-2016

(1)   הפעלה של זיקוקין מקטגוריה 1, 2 או 3, כמפורט בתקן ישראלי 4373 חלק 2, הנעשית במרחק העולה על 300 מטרים מאזור מגורים, בין השעות 7:00 ו-22:00;

(2)   הפעלה הנעשית בנסיבות ובמועדים הקבועים בתקנה 3(ב).

מערכת אזעקה בנכס

 1. (א)  לא יתקין אדם ולא יפעיל, בין בעצמו ובין על ידי אחר, מערכת אזעקה בנכס, אלא בהתאם להוראות אלה:

(1)   הפעלת מערכת האזעקה תגרום להפעלה מבוקרת של פעמון האזעקה (להלן – הצופר) למשך 6 דקות לכל היותר, ולאחר פרק זמן זה יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יופעל שנית אלא לאחר שנדרך מחדש באופן ידני או באופן אוטומטי;

(2)   הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש שמפלסו, במרחק של מטר אחד ממקור הרעש, וכאשר המדידה נעשית במצב מדידה "מהיר", עולה על –

(1)   dB(A) 87 – באזור מגורים;

(2)   dB(A)95 – באזור שאינו אזור מגורים.

          (ב)  בעל הנכס אחראי לתקינות מערכת האזעקה ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או תקלה.

          (ג)   בעל הנכס יתקין באופן בולט לעין, ליד דלת הכניסה לנכס, שלט המפרט בכתב ברור וקריא את השם ומספר הטלפון של אדם המוסמך מטעמו לטפל במערכת האזעקה במקרה של קלקול או תקלה ולהפסיק את פעולת הצופר; היה הנכס עסק כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 – יפרט בעל הנכס בשלט האמור גם את השם ומספר הטלפון של בעל העסק או מנהלו; בעל הנכס יחזיק את השלט במצב תקין וקריא בכל עת.

          (ד)  מי שנקרא להפסיק רעש הבוקע מצופר הפועל בניגוד להוראת תקנת משנה (א)(1), יעשה כן בכל ההקדם ובפרק זמן שלא יעלה על 30 דקות, וזאת בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.

תק' תשע"א-2011

          (ה)  לא הופסקה פעולת צופר כעבור פרק הזמן האמור בתקנת משנה (ד), רשאי שוטר או מי שהשר להגנת הסביבה הרשהו לכך, לנקוט צעדים הדרושים להפסקת פעולות הצופר וההוצאות הכרוכות בכך יחולו על בעל הנכס.

          (ו)   אין האמור לעיל גורע מסמכות לדרוש, על פי דין, מבעל נכס להיות קשור למוקד של חברת שמירה.

איסור על מערכת אזעקה קולית ברכב תק' תשע"א-2011

10.[1]   לא יתקין ולא יפעיל אדם, בין בעצמו ובין על ידי אחר, מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב שבבעלותו או שהוא אחראי לו; לעניין זה, "הפעלה" – לרבות דריכת מערכת האזעקה בעת נעילת הרכב או בדרך אחרת.

רעש מזגנים ומדחסים

 1. לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה –

תק' תשע"א-2011

(1)   באופן הגורם לרעש חזק המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר;

תק' תשע"א-2011

(2)   אם הוא גורם או עלול לגרום לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר.

מניעת רעש מזגן חדש

 1. (א)  יצרן או יבואן של מזגן חדש יסמן על גבי המזגן באופן ברור וקריא פרטים בדבר –

(1)   ההספק הקולי המרבי של המזגן, כמפורט בתקן ישראלי 994 חלק 3;

(2)   המרחקים מהמזגן, מחוץ לבנין, שבהם מפלסי הרעש המרביים לא יעלו על dB(A) 40, dB(A) 45, dB(A) 50, dB(A) 55, dB(A) 60, dB(A) 65, dB(A) 70,
dB(A) 75 ו-dB(A) 80, כדי לאפשר עמידה במפלסי הרעש הקבועים בתוספת הראשונה לתקנות רעש בלתי סביר.

          (ב)  לא ישווק אדם, לא יספק ולא ימכור מזגן אלא אם כן צורף אליו ונמסר לידי הצרכן דף הסבר שבו פורטו, בין היתר, הוראות ותנאים טכניים לענין צורת ההתקנה והשימוש במזגן, באופן שלא יגרום להפרת הוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו.

          (ג)   לא יתקין אדם מזגן ולא ירשה לאחר להתקין מזגן אלא בכפוף להוראות ולתנאים כמפורט בתקנות משנה (א) ו-(ב).

רעש בעלי חיים

 1. המחזיק בעלי חיים בביתו, בנכסו או בחצריו, יחזיקם במקום ובאופן שלא יגרום רעש חזק המפריע לשכנים.

ציוד גינון ומפוחי עלים תק' תשע"א-2011

13א.  (א)  לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים בין השעות 19:00 ל-7:00 למחרת, בין השעות 17:00 ועד 9:00 למחרת בערבי ימי מנוחה, ובין השעות 14:00 ל-16:00 בימי מנוחה.

          (ב)  לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים.

          (ג)   לעניין תקנה זו, "מפוח עלים" – מכשיר ממונע המשמש לאיסוף עלים, לניקוי רחובות, חצרות וכיוצא באלה, באמצעות נשיפה של אוויר.

מדידת רעש תק' תשע"א-2011

 1. (א)  מדידת מפלס הרעש וקביעתה, לענין מפלס רעש הנמדד ב-db(a) בתקנות אלה, תיעשה בהתאם להוראות התקנות למניעת רעש בלתי סביר, למעט לענין קביעת המרחק של מדידת רעש מערכת אזעקה שתיעשה כמפורט בתקנה 9(א).

תק' תשע"א-2011

          (ב)  לעניין רעש שאינו כאמור בתקנת משנה (א), אין נפקא מינה אם מפלס הרעש אינו רעש בלתי סביר, כמשמעותו בתקנות רעש בלתי סביר.

רעש הנשמע באזור מגורים

 1. האיסורים המוטלים על פי תקנות אלה על גרימת רעש באזור מגורים, יחולו גם על גרימת רעש מחוץ לאזור מגורים, אם אותו רעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים.

סייג

 1. הוראות תקנות אלה לא יחולו על גרימת רעש שאינו נשמע מחוץ לתחום רשות היחיד של הגורם לו.

עונשין

 1. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד.

ביטול

 1. תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשכ"ו-1966 – בטלות.

תחילה

 1. (א)  תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 9, 10 ו-12 – 60 ימים מיום פרסומן.

          (ב)  תחילתן של תקנות 9, 10 ו-12 – ששה חדשים מיום פרסומן.

י"ח באלול תשנ"ב (16 בספטמבר 1992)            אורה נמיר

                                                                              השרה לאיכות הסביבה

להזמנת השירות השאירו פרטים:

×
דילוג לתוכן